top of page

視覺特效

​Visual Effects

罡風創意映像有限公司

DCraft Studio

​視覺特效總監

​Visual effects director

嚴振欽

ArChin Yen 

蔡承錕

Quint Tsai

視覺特效指導

Head of production

蔡承錕

Quint Tsai

視覺特效製片

VFX Producer

陳煜昇

Peter Chen

現場視效指導

On-Set VFX Supervisor

蔡承錕

Quint Tsai

場景視覺設計

CG Scene Design

嚴振欽

ArChin Yen 

陳晏平

Chen Yen Ping 

概念圖設計

Concept Artist

陳致奇

Chen Zhi Qi        

動畫設計

Animation Designer

蔡明勳

Benson Tsai   

蔡承錕

Quint Tsai

徐偉倫

Wei Lun Hsu 

2D 視覺特效 &動態圖像設計 2D VFX Artists

蔡承錕

Quint Tsai

李芊吟

Li Qian Yin    

余采霈

Yu Tsai Pei    

李彥儒

Bruce Lee    

陳煜昇

Peter Chen

2D 視覺特效助理

Assistant 2D VFX Artists

黃明偉

Huang Ming Wei                    

李佳穎

Li Jia Ying

胡凱傑

Hu Kai Jie    

影像合成師

Compositer

嚴振欽

ArChin Yen 

蔡承錕

Quint Tsai

李彥儒

Bruce Lee          

郭政宏

Guo Cheng hung       

陳姵均

Hulk Chen       

林韋宏

Lin Wei Hong          

陳思豪

sam chen       

侯秀嬑

Hsiu Hou       

邱芸頤

Ivy chiu          

bottom of page