top of page
VFX Supervisor

視覺特效罡風創意映像有限公司

Visual EffectsDCraft Studio

 

 

視覺特效總監                                               嚴振欽

VFX Supervisor                                           ArChin Yen

 

 

視覺特效 & 影像合成師                               李芊吟                    余采霈                 丁鈺家

VFX Artists & Compositer                           Li Qian Yin           Yu Tsai Pei           Ding Yu Jia

bottom of page