top of page
VFX Supervisor

視覺特效罡風創意映像有限公司

Visual EffectsDCraft Studio視覺特效總監                                                    嚴振欽

VFX Supervisor                                              ArChin Yen

 

 

創意總監                                                           嚴振欽

Creative Director                                            ArChin Yen

 

 

視覺特效製片                                                    陳彥君

VFX Producer                                                 Miya Chen

 

 

動畫統籌                                                           葉庭妤

Anaimation Producer                                     Yeh Ting Yu

 

 

視覺設計                                                           葉庭妤                                曾敏雅

Designer                                                        Yeh Ting Yu                         Mia Zeng

 

 

動態設計                                                           葉庭妤

Animator                                                        Yeh Ting Yu

 

 

視覺特效 & 影像合成師                                    李芊吟                               余采霈                               丁鈺家

VFX Artists & Compositer                              Li Qian Yin                         Yu Tsai Pei                      Ding Yu Jia 

bottom of page