top of page
VFX Supervisor

|劇情簡介|

⠀  

慘遭雷擊而死的阿綸(柯震東 飾)來到陰間,生前所有的記憶歸零。

 

他必須做出選擇:投胎轉世卻可能變成蝸牛;或是擔任神職,累積陰德再修轉世為人的正果?

阿綸決定成為月老新鮮人,他與個性爆衝粉紅女Pinky(王淨 飾)搭檔,來到人間執行任務,當阿綸遇見狗狗阿魯以及牽著他的主人小咪時,他前世的記憶都回來了,小咪(宋芸樺 飾)就是他生前的摯愛。

 

阿綸希望能幫助陽間的小咪尋得新的姻緣,但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀!原來,有些事,一萬年也不會變…

⠀ 

同一時間從陰間逃到人間的鬼頭成(馬志翔 飾),展開腥風血雨的復仇行動,找上五百年前背叛且殺害自己的馬賊兄弟。當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時,鬼頭成卻將小咪視為下一個要毀滅的目標…

 

 

視覺特效罡風創意映像有限公司

Visual EffectsDCraft Studio視覺特效總監                                             嚴振欽

VFX Supervisor                                       ArChin Yen現場視效指導                                             嚴振欽

On-set VFX Supervisor                           ArChin Yen現場視效助理                                             蔡承錕

On-Set VFX Assistant                             Quint Tsai視覺特效製片                                            陳彥君

VFX Producer                                         Miya Chen視覺特效製片助理                                     馮靖雯

VFX Project Coodinator                       Feng Jing Wun概念設計                                                   嚴振欽                          陳晏平

Concept Design                                    ArChin Yen                Yen Ping Chen片頭尾設計                                               葉庭妤

Title Design                                          Yeh Ting Yu動畫角色&場景設計                                  黃亮鈞

2D Character & Scene Design         Huang Liang Chun動態設計                                                   葉庭妤

Motion Design                                      Yeh Ting Yu資深模型師                                               陳晏平                          施和成

Senior Modelers                                 Yen Ping Chen              Ho Cheng Shih模型師                                                      江怡賢                          黃聖芬                        柴志澈         

Modelers                                           Chiang Yi Hsien             Debby Huang           Chih Che Chai       


                                                                 吳雪君                          王啟信                        姚智銓
                                                          Hsueh Chun Wu            Wang Chi Hsin          Yao Chih Chuan

                                                                 曹哲軒

                                                         Che Hsuan Tsao資深材質 & 燈光師                                   陳晏平

Senior Texture & Lighting Artist         Yen Ping Chen材質 & 燈光師                                          江怡賢                           黃聖芬                            柴志澈

 Texture & Lighting Artists                  Chiang Yi Hsien             Debby Huang              Chih Che Chai

 

                                                                 吳雪君                          王啟信                             姚智銓

                                                          Hsueh Chun Wu             Wang Chi Hsin            Yao Chih Chuan                                                                范文怡                           曹哲軒

                                                            Wen I Fan                   Che Hsuan Tsao毛髮&衣料模擬                                       江怡賢                            黃聖芬

Fur & Clothes simulation Artists         Chiang Yi Hsien            Debby Huang鏡頭&人物追蹤                                       陳晏平                            李芊吟                             余采霈

Tracking & Match Move Artists          Yen Ping Chen                Li Qian Yin                       Yu Tsai Pei

 

                                                               李亮緯                            江怡賢                             蔡承錕

                                                            Evson Lee                  Chiang Yi Hsien                  Quint Tsai


                                                               丁鈺家                            陳莉蓉

                                                            Ding Yu Jia                      Eva Chen骨架綁定師                                             江怡賢

Rigging Artist                                     Chiang Yi Hsien3D動畫師                                               江怡賢                            陳晏平                              朱俊昇

Animator                                            Chiang Yi Hsien             Yen Ping Chen              Chu Jun Sheng3D視覺特效師                                        曾懷儒                            林秉言                              施和成

3D FX Artists                                     HuaiJu Tseng                Ping-Yen, Lin                  Ho Cheng Shih

 

                                                              林韋宏                             蔡承錕                              劉宜玟

                                                           Lin Wei Hong                   Quint Tsai                        Yiwen Liu


                                                        康普非司 - 江昱緯

                                               Computerface - Albert Chiang視覺特效 & 動態遮罩繪製                     林韋宏                             李芊吟                               余采霈

2D VFX  & Roto Artists                       Lin Wei Hong                  Li Qian Yin                        Yu Tsai Pei

 

                                                             丁鈺家                             謝政霖                               李亮緯

                                                          Ding Yu Jia                     Jacky Hsieh                       Evson Lee


                                                            張藝騰                              劉亞雯                               黃栢叡

                                                        Yiteng Zhang                      Ya Wen Liu                      Huang Po Jui

                                                            蔡承錕                              陳莉蓉

                                                          Quint Tsai                          Eva Chen影像合成指導                                      嚴振欽                              林韋宏

Compositing Supervisors               ArChin YenLin                     Wei Hong影像合成師                                          李芊吟                             余采霈                               丁鈺家

Compositors                                    Li Qian Yin                         Yu Tsai Pei                       Ding Yu Jia

 

                                                            謝政霖                             李亮緯                               張藝騰

                                                       Jacky Hsieh                        Evson Lee                       Yiteng Zhang

                                                           

                                                            劉亞雯                             黃栢叡                               葉庭妤

                                                       Ya Wen Liu                         Huang Po Jui                   Yeh Ting Yu3D掃描團隊固態記憶

3D Scan / Photogrammetry ShootingSolid Memory

 

 

3D掃描陳嬿伊李柏廷

3D ScanZoe Chen Lee Po Ting 

 

 

3D模型師劉建廷

3D ModelerLiu  jian-ting 

 

bottom of page