top of page
VFX Supervisor

《斯卡羅》是2021年的公視電視劇。改編自記述羅妹號事件南岬之盟的歷史小說《傀儡花》,劇名源自曾存在於臺灣恆春的部落聯盟政權—斯卡羅酋邦,由吳慷仁温貞菱查馬克·法拉屋樂、雷斌·金碌兒、法比歐黃健瑋周厚安黃遠雷洪夏靖庭、余竺儒、張瑋帆、郭芷芸、程苡雅、王振全等人演出。

 

視覺特效罡風創意映像有限公司

Visual EffectsDCraft Studio

視覺特效總監                     嚴振欽

VFX Supervisor                  ArChin Yen

 

 

現場視效指導                     嚴振欽

On-set VFX Supervisor      ArChin Yen

 

 

現場視效助理                     陳晏平                    蔡承錕                 江怡賢

On-Set VFX Assistant        Chen Yen Ping       Quint Tsai            Chiang Yi Hsien

 

 

視覺特效製片                     陳彥君

VFX Producer                    Miya Chen

 

 

視覺特效製片助理              馮靖雯

VFX Project Coodinator     Feng Jing Wun

 

 

動態分鏡設計                     嚴振欽

Previsualization Design     ArChin Yen

 

 

角色和場景視覺設計                                        陳晏平                   閻柏安

CG Scene & Character Design                        Chen Yen Ping      Po-An Yen

 

 

片頭尾動態設計                 葉庭妤

Title Motion Design            Yeh Ting Yu

 

 

CG視效指導                      陳晏平                    施和成                   童譯白(白鹿動畫)

CG  Supervisor                  Chen Yen Ping      Shih Ho Cheng     White Tung 

 

 

模型師                               江怡賢                    曾彥偉                   林璟鴻                陳莉蓉                 丁鈺家

Modelers                           Chiang Yi Hsien      Wayne Tseng        Michael Lin        Eva Chen       Ding Yu Jia 

 

                                          黃聖芬                    胡伊欣(白鹿動畫)  曾心妤(白鹿動畫)                                                                                   Debby Huang          Hu I Hsin              Zeng Sin Yu

 

                                          應佩穎 (白鹿動畫)  蔡政宏(白鹿動畫)  鄭惠姍(夢想動畫)

                                          Ying Pei Ying          Tsai Cheng Hung  Cheng Hui Shan

                                          郭紀威(夢想動畫)   李亞憲(夢想動畫)

                                          Kuo Chi Wei            Lee Ya Hsien

 

 

材質 & 燈光師                   江怡賢                    曾彥偉                   林璟鴻                胡伊欣(白鹿動畫)

 Texture & Lighting Artists Chiang Yi Hsien      Wayne Tseng        Michael Lin        I-Hsin Hu

 

                                         黃聖芬                     曾心妤(白鹿動畫)

                                          Debby Huang         Sin-Yu Zeng

 

 

毛髮&衣料模擬                                                陳晏平                    曾懷儒                曾彥偉                

Fur & Clothes simulation Artists                      Chen Yen Ping       Tseng Huai Ju    Wayne Tseng

 

                                                                        林璟鴻                    鄭惠姍(夢想動畫)

                                                                        Michael  Lin            Cheng Hui Shan

 

鏡頭&人物追蹤                                                陳晏平                    江怡賢                黃俊瑋

Tracking & Match Move Artists                        Chen Yen Ping       Chiang Yi Hsien Jacky Huang

 

                                                                        李中魁(黑綿羊映畫)賴彥霖(黑綿羊映畫)

                                                                         Li Jhong Kuei         Lai Yan Lin 

 

 

骨架綁定師                       江怡賢                    曾彥偉                    陳俊儒(黑綿羊映畫)

Rigging Artist                    Chiang Yi Hsien     Wayne Tseng          Chen Jyun Ru

 

                                         陳莉蓉                    許博翔(夢想動畫)    陳宜薇

                                         Eva Chen               Xu Bo Xiang            Chen Yi Wei

 

                                         羅唯嘉(黑綿羊映畫)

                                         Lou Wei Jya            

動畫組長                          江怡賢                     陳威志 (黑綿羊映畫)鄭詠倫(白鹿動畫)

Lead Animator                  Chiang Yi Hsien      Chen We iZhi          Terence Cheng

 

 

3D動畫師                         曾彥偉                     蔡承錕                     白雅婷(黑綿羊映畫)

Animator                          Wayne Tseng           Quint Tsai                Bai Ya Ting

 

                                        周芳瑩(黑綿羊映畫) 竇詠恩(白鹿動畫)     陳煜豪(白鹿動畫)

                                         Chou Fang Ying      Tou Yung En            Chen Yu Hao

 

                                        陳宜薇                     李亮緯                       許博翔(夢想動畫)

                                         Chen Yi Wei            Evson Lee                Xu Bo Xiang

 

 

專案經理                          李佳彤(黑綿羊映畫) 李敏賢(黑綿羊映畫)

Project Manager               Elane Lee               Anthea Lee

 

FX特效指導                     曾懷儒

FX Supervisor                  Tseng Huai Ju

 

 

FX特效師                         施和成                      林秉言                       黃緯誠

FX Artists                          Shih Ho Cheng        Lin Ping Yen              Huang Wei Cheng 

 

 

2D視效指導                     林韋宏                      陳文農(白鹿動畫)

2D Supervisors                Lin Wei Hong           Wono Chen

 

 

2D視覺特效師                 林韋宏                      黃俊瑋                       林璟鴻                      李芊吟

2D Artists                         Lin Wei Hong           Jacky Huang             Michael Lin              Li Qian Yin

 

                                        余采霈                      李亮緯                       張藝騰                     黃栢叡

                                        Yu Tsai Pei               Evson Lee                 Yiteng Zhang           Huang Po Jui

 

                                        陳煜騰                      廖顯杰                       蕭于翔                     蕭一慧

                                        Barney Chen            Liao Xian Jie             Sam Siao                 Siao Yi Huei

 

                                        彭智瑛                      唐鈺淇                       李婉鈴                     劉文豪(白鹿動畫)

                                        Peng Chih Ying        Tang Yu Chi               Lee Wan Ling          Liou Wen-Hao

 

                                        吳建寧(白鹿動畫)熊各

                                        Chien-Ning WuWBB

 

動態擷取許允聖中國科技大學數位多體設計系

Motion CaptureYun Sheng SyuDepartment of digital multimedia design china university of technology

 

製作協力國家實驗研究院

CooperationNational Applied Research Laboratories

 

國家高速網路與計算中心

National Center for High-performance Computing

 

主任                                史曉斌

Director General             Shepherd Shi

 

算圖農場主持人              郭嘉真

Render Farm PI              Chia-Chen Kuo

 

成員                                連江祥                      張國相                        王明仁                     王志維

Member                           Andy Lian                King Chang                Renny Wang           Chih-Wei Wang

 

                                       蕭邵庭                      陳翊庭                         劉佳育                    賴傳霖

                                        Kevin Hsiao             Yiting Chen                Selene Liu               Chuanlin Lai

 

航拍攝影師張政雄

Aerial Photography OperatorChang Cheng Hsiung

bottom of page