top of page
VFX Supervisor

視覺特效罡風創意映像有限公司

Visual EffectsDCraft Studio

 

 

視覺特效總監                                                   嚴振欽

VFX Supervisor                                                ArChin Yen

 

 

現場視效指導                                                   嚴振欽

On-set VFX Supervisor                                    ArChin Yen

 

 

視覺特效製片                                                   陳彥君                         丁鈺家

VFX Producer                                                  Miya Chen                   Ding Yu Jia 

 

 

2D視覺效果設計                                              楊竣弼 

2D Visual Design  & Motion Graphic Artist      Chuin Bee YANG

 

 

資深模型師                                                      陳晏平

Senior Modeler                                                Yen Ping Chen

 

 

模型師                                                             江怡賢

Modeler                                                           Chiang Yi Hsien

 

 

骨架綁定師                                                      江怡賢

Rigging Artist                                                   Chiang Yi Hsien

 

 

資深材質 & 燈光師                                          陳晏平

Senior Texture & Lighting Artist                       Yen Ping Chen

 

 

材質 & 燈光師                                                 江怡賢

 Texture & Lighting Artist                                 Chiang Yi Hsien

 

 

鏡頭追蹤                                                         李芊吟                         余采霈                              丁鈺家

Tracking Artist                                                 Li Qian Yin                  Yu Tsai Pei                       Ding Yu Jia 

 

 

3D動畫師                                                        江怡賢

Animator                                                         Chiang Yi Hsien

 

 

3D視覺特效師                                                 林秉言

3D FX Artist                                                     Ping-Yen, Lin

 

 

影像合成指導                                                  嚴振欽                        林韋宏

Compositing Supervisor                                  ArChin Yen                 Lin Wei Hong

 

 

影像合成師                                                     李芊吟                         余采霈                              丁鈺家

Compositor                                                      Li Qian Yin                 Yu Tsai Pei                       Ding Yu Jia 

bottom of page